Regulamin karty


Regulamin promocji „Karta rabatowa Kupujesz-Zyskujesz”

§ 1

Postanowienie ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Karta rabatowa Kupujesz-Zyskujesz” (dalej zwaną „Promocją”.) jest Biznes Development sc. z siedzibą w Białymstoku, właściciel portalu internetowego: mieszkania.podlasie.pl., dalej zwany „Organizatorem”,
 2. Promocja prowadzona jest dla klientów portalu internetowego www.mieszkania.podlasie.pl i podmiotów współpracujących z Organizatorem.
 3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w okresie do dnia 31.12.2020.
 4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora lub Klientami podmiotów współpracujących z Organizatorem, zwanymi dalej jako „Uczestnik”.
 5. Przedmiotem transakcji są promocje na towar, promocje na usługi, karty podarunkowe – zgodnie z informacjami zawartymi na stronie mieszkania.podlasie.pl/kupujesz-zyskujesz. Przysługujące rabaty na towar, rabaty na usługi, karty podarunkowe – można wykorzystać w siedzibach podmiotów, których lista znajduje się na stronie internetowej: www.mieszkania.podlasie.pl/kupujesz-zyskujesz.

§ 2

Zasady promocji

 1. Każdy Uczestnik, który jest klientem Organizatora, lub podmiotu współpracującego z Organizatorem, ma prawo do otrzymania „Karty rabatowej Kupujesz-Zyskujesz”.
 2. Karta uprawnia do odebrania zniżki na towar, zniżki na usługę, kartę podarunkową – zgodnie z zasadami zamieszczonymi na stronie: mieszkania.podlasie.pl/kupujesz-zyskujesz.
 3. Wszystkie informacje o zniżkach i ich rodzajach zamieszczone są na stronie internetowej: mieszkania.podlasie.pl/kupujesz-zyskujesz.
 4. Informacje o tym jakie sklepy i firmy usługowe przyznają promocje na swoje usługi i towary zawarte są na stronie: mieszkania.podlasie.pl/kupujesz-zyskujesz.
 5. Promocja trwa do wyczerpania zapasów Karty rabatowej Kupujesz-Zyskujesz lub do końca Okresu promocji.
 6. Uczestnik, który chce skorzystać z Promocji, jest zobowiązany do poinformowania o tym firmę, z której usługi korzysta, lub u której dokonuje zakupu, na początku procesu zakupowego lub konsultacyjnego.
 7. Karta Podarunkowa będzie wydawana u Organizatora i w siedzibach podmiotów współpracujących z Organizatorem.
 8. W okresie Promocji Uczestnik może wykorzystać swoje zniżki tylko jeden raz, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej: mieszkania.podlasie.pl/kupujesz-zyskujesz.
 9. Portal internetowy nie świadczy usług i sprzedaży towarów w firmach, których lista znajduje się pod adresem internetowym: mieszkania.podlasie.pl/kupujesz-zyskujesz.
 10. Portal internetowy nie ponosi odpowiedzialności za towary i usługi w firmach, których lista znajduje się pod adresem internetowym: mieszkania.podlasie.pl/kupujesz-zyskujesz.
 11. Zwroty towaru obowiązują zgodnie z obowiązującą w danym sklepie polityką zwrotów towarów.
 12. Reklamacje na towar obowiązują zgodnie z obowiązującą w danym sklepie polityką reklamacyjną.
 13. Reklamacje na usługi obowiązują zgodnie z przyjętą w danej firmie polityką reklamacyjną.
 14. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.

§ 3

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie mailowej, na adres orgnizatora: biuro@mieszkania.podlasie.pl
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.
 2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: https://mieszkania.podlasie.pl/regulamin-karty-kupujesz-zyskujesz/

z poważaniem

zespół mieszkania.podlasie.pl