Regulamin promocji Salon drzwi i podłóg VOX

Regulamin promocji

„Taniej o 15% w salonie drzwi i podłóg VOX, Składowa 12, Białystok”

§ 1

Postanowienie ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Karta rabatowa Kupujesz-Zyskujesz” (dalej zwaną „Promocją”.) jest Biznes Development sc. z siedzibą w Białymstoku, właściciel portalu internetowego: mieszkania.podlasie.pl, dalej zwany „Organizatorem”,

 2. Promocja prowadzona jest dla klientów portalu internetowego www.mieszkania.podlasie.pl i podmiotów współpracujących z Organizatorem.

 3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 3, promocja prowadzona jest w okresie do dnia 31.12.2020 r.

 4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora lub Klientami podmiotów współpracujących z Organizatorem, zwanymi dalej jako „Uczestnik”.

 5. Przedmiotem transakcji jest karta podarunkowa uprawniająca do uzyskania rabatu w wysokości 15%, za dokonanie zakupu powyżej 1000 zł w salonie drzwi i podłóg VOX, ul. Składowa 12, Białystok.

§ 2

Zasady promocji

 1. Każdy Uczestnik, który jest klientem Organizatora, lub podmiotu współpracującego z Organizatorem, ma prawo do uzyskania karty podarunkowej realizowanej w salonie drzwi i podłóg VOX, ul. Składowa 12, Białystok. Uczestnik dokonujący zakupów powyżej 1000 zł uzyskuje rabat w wysokości 15% za zakupione towary. Uzyskany rabat jest jednorazowy i nie łączy się z innymi rabatami i promocjami dostępnymi w salonie drzwi i podłóg VOX, ul. Składowa 12, Białystok.

 2. Wszystkie informacje o promocji, regulamin, dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej: mieszkania.podlasie.pl/kupujesz-zyskujesz.

 3. Promocja trwa do końca Okresu promocji, lub innego terminu wskazanego przez Organizatora.

 4. Uczestnik, który chce skorzystać z Promocji jest zobowiązany do kontaktu z Organizatorem poprzez formularz kontaktowy, lub wskazany adres mailowy: biuro@mieszkania.podlasie.pl, lub telefonicznie na numer telefonu: 511 542 426.

 5. Portal internetowy mieszkania.podlasie.pl nie ponosi odpowiedzialności za działalność prowadzoną przez firmę VOX, dostępną pod adresem internetowym: https://www.vox.pl/dip-salon-bialystok-salon-firmowy-97.

 6. Zwroty towaru obowiązują zgodnie z obowiązującą w firmie VOX polityką zwrotów towarów.

 7. Reklamacje na towar obowiązują zgodnie z obowiązującą w firmie VOX polityką reklamacyjną.

 8. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.

§ 3

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie mailowej, na adres organizatora: biuro@mieszkania.podlasie.pl 

 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.

 2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: https://mieszkania.podlasie.pl/regulamin-karty-kupujesz-zyskujesz/.


Z poważaniem

Zespół mieszkania.podlasie.pl