Budowa domu – wyzwanie dla każdego inwestora.

Warunkiem bezproblemowego przebiegu inwestycji, spełnienie oczekiwań przyszłych mieszkańców, zachowanie równowagi pomiędzy funkcjonalnością, wygodą, estetyką, a w dzisiejszych realiach także spełnienie wymogów energooszczędności – jest wybór odpowiedniego projektu domu.

Dobry projekt zagwarantuje prawidłowy przebieg inwestycji, od budowy po użytkowanie.

Co, zgodnie z ustawą Prawa Budowlanego powinien zwierać projekt domu?

– Projekt architektoniczno-budowlany

– Projekt zagospodarowania terenu


Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany, wykonany przez uprawnionych projektantów, zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, w którym określona zostały:

 • forma budynku,
 • funkcja budynku,
 • konstrukcja budynku,
 • technologia wznoszenia.

projekt domu

Kolejnym elementem charakterystyka energetyczna i ekologiczna budynku. A taka powinna zawierać analizę możliwości wykorzystania systemów zaopatrzenia w ciepło i energię.


Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu, zawierający część opisową powinien być sporządzony przez uprawnionego architekta, na bazie aktualnej kopii mapy zasadniczej. Opracowanei powinno zawierać:

 • Usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych.
 • Sieci uzbrojenia terenu, wraz ze sposobem odprowadzania, lub oczyszczania ścieków sanitarno – bytowych.
 • Układ komunikacyjny z miejscami postojowymi.
 • Układ zieleni ozdobno–izolacyjnej, wraz ze wskazaniem charakterystycznych elementów, rzędnych, wymiarów i wzajemnych odległości obiektów, w stosunku do granic działki i do istniejącej, oraz projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.
 • Informacje imienno-adresowe Inwestora i projektanta, dotyczące przewidywanej inwestycji, jej zakresu i lokalizacji, jak również orientacji względem stron świata i orientacji w terenie.
projekt domu
Natomiast część opisowa powinna zawierać:
 • charakterystyczne parametry spełniające warunki z zapisów z warunków zabudowy, lub planu zagospodarowania przestrzennego, bilans terenu i szczegółowe warunki panujące na działce i w jej otoczeniu,
 • załączniki i dokumenty, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli uzgodnienia, opinie, oraz warunki techniczne dla poszczególnych przyłączy (zapewnienie specjalistycznych zakładów terenowych o dostawie energii, wody, ciepła i gazu, oraz odbioru ścieków). W przypadku gdy na danym terenie nie ma możliwości skorzystania z sieci wodnej, potrzeba wybudowania przydomowej studni. W przypadku braku kanalizacji – budujemy przydomową oczyszczalnię ścieków. W przypadku braku sieci gazowej, można postawić zbiornik na gaz płynny, lub zainwestować w zysujące na popularności rozwiązania proekologiczne:
  • pompa ciepła;
  • kocioł na ekogroszek, lub piec na biomasę;
  • panele słoneczne jako alternatywna instalacja uzupełniająca do układu głównego.

Jak widać, od pomysłu na budowę domu do jego zrealizowania czeka nas wiele formalności i decyzji. Zapraszamy do kontaktu, pomożemy Państwu koncepcyjnie, aż po realizację pod klucz.

Z poważaniem

Zespół mieszkania.podlasie.pl