Regulamin promocji MG Projekt

Regulamin promocji

„Negocjuj cenę – projekty domów MG Projekt”

§ 1

Postanowienie ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Karta rabatowa Kupujesz-Zyskujesz” (dalej zwaną „Promocją”.) jest Biznes Development sc. z siedzibą w Białymstoku, właściciel portalu internetowego: mieszkania.podlasie.pl, dalej zwany „Organizatorem”,
 2. Promocja prowadzona jest dla klientów portalu internetowego www.mieszkania.podlasie.pl i podmiotów współpracujących z Organizatorem.
 3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 4, promocja prowadzona jest w okresie do dnia 31.12.2020 r.
 4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora lub Klientami podmiotów współpracujących z Organizatorem, zwanymi dalej jako „Uczestnik”.
 5. Przedmiotem transakcji jest cena promocyjna na projekty domów pracowni architektonicznej MG Projekt, której projekty dostępne są pod adresem internetowym: https://www.mgprojekt.com.pl. Cena promocyjna ustalana jest każdorazowo z Organizatorem. Cena promocyjna ustalana jest w odniesieniu do ceny standardowej projektu, ceny standardowe dostępne są i widoczne na stronie internetowej pracowni: https://www.mgprojekt.com.pl. Zamówienia na projekt domu można składać poprzez formularz kontaktowy zawarty na stronie internetowej: https://mieszkania.podlasie.pl/mg-projekt-rabat/.

§ 2

Zasady promocji

 1. Każdy Uczestnik, który jest klientem Organizatora, lub podmiotu współpracującego z Organizatorem, ma prawo do ustalenia promocyjnej ceny na projekty domów pracowni architektonicznej MG Projekt, której projekty dostępne są pod adresem internetowym: https://www.mgprojekt.com.pl. Cena promocyjna ustalana jest każdorazowo z Organizatorem. Cena promocyjna ustalana jest w odniesieniu do ceny standardowej projektu, ceny standardowe dostępne są i widoczne na stronie internetowej pracowni: https://www.mgprojekt.com.pl. Zamówienia na projekt domu można składać poprzez formularz kontaktowy zawarty na stronie internetowej: https://mieszkania.podlasie.pl/mg-projekt-rabat/.
 2. Wszystkie informacje o promocji, regulamin, dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej: mieszkania.podlasie.pl/kupujesz-zyskujesz.
 3. Wszystkie informacje o projektach, dane techniczne, ceny standardowe dostępne na stronie internetowej: https://www.mgprojekt.com.pl.
 4. Promocja trwa do końca Okresu promocji, lub innego terminu wskazanego przez Organizatora.
 5. Uczestnik, który chce skorzystać z Promocji jest zobowiązany do kontaktu z Organizatorem poprzez formularz kontaktowy, lub wskazany adres mailowy: biuro@mieszkania.podlasie.pl, lub telefonicznie na numer telefonu: 511 542 426.
 6. W okresie Promocji Uczestnik może negocjować cenę nieograniczoną ilość razy. Warunki Promocji opublikowane są na stronie internetowej: https://mieszkania.podlasie.pl/mg-projekt-rabat/.
 7. Portal internetowy mieszkania.podlasie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść projektów domów firmy MG Projekt, dostępnych pod adresem internetowym: https://www.mgprojekt.com.pl, jest jedynie pośrednikiem w procesie nabycia projektu.
 8. Zwroty towaru obowiązują zgodnie z obowiązującą w firmie MG Projekt polityką zwrotów towarów.
 9. Reklamacje na towar obowiązują zgodnie z obowiązującą w firmie MG Projekt polityką reklamacyjną.
 10. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.

§ 3

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie mailowej, na adres organizatora: biuro@mieszkania.podlasie.pl
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.
 2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: https://mieszkania.podlasie.pl/regulamin-karty-kupujesz-zyskujesz/

Z poważaniem

Zespół mieszkania.podlasie.pl